Zittesje Sjlaagesj vanaaf 1970

Thei Hunnekens Wisseltrofee

1970: Ich weit ’t neit
1971: Alaaf de Marotte
1972: Waat ein gelök
1973: Gank oet de waeg
1974: Maske, maske, kòm ens hiej
1976: Mit Jozeeke
1977: Mien mechelke
1978: Sjeng d’n Dreugdouk
1979: ‘t Eesjte muulke
1980: Flupke
1981: De Raatelaer
1982: Alaaf, Dat waar ‘t lèste waat hae reip
1983: Es doe mich zaes
1984: Zitterd Sjittert
1985: De Zittesje kapel
1986: Ooze kanarie
1987: Höbste miene knien gezeen?
1988: De Vaan
1989: Marie de Parie
1990: Veer gaeve gaas
1991: De Kaetel
1992: Hiej is get oet
1993: Hiej vleige noe de vònke oet de pan
1994: Mit vastelaovend maak veer ‘t weier te bòntj
1995: Hiej brent de lamp
1996: De Fòddele Polka
1997: En toch… En toch…
1998: Door ‘t dölle haer
1999: Miene Rebbedep
2000: De fraaje mit de Medaaje
2001: Wurt eine laammaeker gebaore
2002: Vastelaovend in òs sjtad
2003: ‘t Haw zo sjoon kènne zeen
2004: Dansmarie
2005: Dao höbste hööm dao
2006: Dalik!
2007: Duuje
2008: Wie zuus doe oet
2009: Dat kènt gebeure
2010: Veer zeen Vastelaovesgekke
2011: Jo-de-La
2012: De Sjpeigel
2013: Höbs doe auch zo’ne zin?
2014: Zitterd dreet door
2015: Raoze
2016: Same is Sjoonder
2017: Wae oh Wae
2018: Veer zeen Zitterd
2019: 1 2 3 Vastelaovend
2020: Mennigmaol roup ich alaaf!
2022: De Zittesje Geis
2023: Wo brènt noch leich?
2024: Ich Aom Zitterd