CD 2013: Höbs doe ouch zo’ne zin?

1. HÖBS DOE OUCH ZO’N E ZIN?
Teks en Meziek: John Smeets en Gian Prince
Zangk: Cyrille Niël

2. WAAT BÈN ICH BLIE DAS’SE DAO BÈS
Teks en Meziek: Ed Geilen en Petro Willems
Zangk: Gein Haor Baeter (Ed Geilen en Petro Willems)

3. MIEN ZITTERD
Teks en Meziek: Reinhard Wind
Zangk: Maike Frenken, Ron Hunnekens en Jan van Daal

4. WIE, WO, WAAT!
Teks en Meziek: Theo Wezenberg
Zangk: Lejao Beursgens

5. KÒKKERALLEBAL (MAROTTE KÉNJERLEIDJE 2013)
Teks en Meziek: René Haustermans
Zangk: Kenjerkoor Basissjool Sint Petrus

6. SJNAP MICH NOG ÈNS VAS
Teks: Theo Wijman; Meziek: Mark Willems
Zangk: Paul Ruigh

7. MICH ZEEN DE SJTÖP DOORGESJLAGE
Teks en Meziek: Marc Verblakt
Zangk: René Dirkx

8. NOE HIE EN MIT DICH
Teks en Meziek: Ger Muijrers
Zangk: Fieny Moeskofski en Jan van Daal

9. DE LEKKESJTE NONNEVOT
Teks en Meziek: Har van de Wiel en Raymond Goulding
Zangk: Rene Dirkx

10. ‘T GEVUIL
Teks: Maurice Indemans, Meziek: Thei Bormans
Zangk: Ron Hunnekens

11. IN MIEN AUGE SJTEIT GESJREVE
Teks en Meziek: Sjang Bronneberg
Zangk: Lisa en Max Schiffelers

12. ES ICH DICH NEIT HAW
Teks en Meziek: Wim Derkx en Ruud Rutten
Zangk: Bart Barrios en Maike Franken

13. CARNAVAL DOE CARNAVAL
Teks en Meziek: Jean Derrez
Zangk: Paul-Jean Jessen


Gein Haor Baeter: Ed Geilen en Petro Willems
Kènjerkoor BS de Petrussjool: o.l.v. Juf Marije Wessels en René Haustermans

CD: Ónger Ós: 7567
Produktie en Techniek Studio Theelen / E. Theelen
Arrangemènte: C. Boermans
Studio-orkes: o.l.v. J. Theelen
Hoesontwerp: Studio MarQ
Teikening: Paul-Jean Jessen