Wauwelprie

W

Teks: Toon Hermans, Meziek: trad.
Zangk: div.


Kiek ich saoves sòms nog laat èns in de gauwigheid nao boete,
sjteit Marie nog oppe sjtraot, en kletsj en kalt van alle luuj !
Elke aovend löp ’t laat langs alle deure, alle roete,
vreeg nao ’t goud en nao ’t kaod en informeiert nao alle nuuts.
Hei Marie, maak dich toch heivesj, hei Marie , gank toch nao bèd,
hei Marie, maak dich toch heivesj, bès ein laevende gezèt.
De mèlkboer en de gruinteman, dao heurs doe alle nuutjes van.

Refrein:
Aoh, Marie, doe bès ein wauwelprie, aoh, Marie, bès euveral derbiej.
Diene kal dae heurt me euveral.
Gank lever noes, doe wurs al auwt, de kaffe wurt dich kauwt.

Heurt Marie èns hiej of dao gèt zègge, dan wurt sjtil geloesterd.
En ze sjpits de oore, sjus wie eine knien langs hööre kop.
Zo gèt moos èns veur ein tiedje in ein anti-wauwelklooster,
dan verging ‘m al dae kal, dan heurt ’t wauwele waal op.
Mèr zo gauw ès ’t mèr duuster is, is ’t sjpraekoer van Marie.
En dan heurt me höör gefluuster, vol van haat en jalouzie.
De mèlkboer en de gruinteman, dao heurt ’t alle nuutjes van.


Discografie:
LP: ’t Zit in ’t Zittesj bloud (1983); zangk: Thei Hunnekens
CD: Wurt eine Laammaeker gebaore (2001); zangk: Cyrille Niël