Vriej baan

V

Oet de Zittesje Revuu ‘Zitterd Broesj’ (1998)
Teks: Sjef Schurgers, Meziek: Math Niël
Jaortal: 1998
Zangk: Sjef Schurgers
CD: Zitterd Broesj (1999)


Refrein:
Vriej baan, vriej baan, doa kump de sjötterie weier aan.
Vriej baan, vriej baan, de sjötte kòmme draan.
Ze loupe in de pas, knuip blinke oppe jas,
blik op rech veuroet, sjnorre op hun sjnoet,
En Rinkle daet ’t zilver.

Koeplèt 1:
De keuningin die löp d’r biej, ze wènk en lach zo reuzebliej.
De sjtèkskes op ’t tròmmelvel, die klinke flot die klinke hèl.
Wae sjut vandaag de voogel aaf,
en jeeder gewaer zaet wei’er paaf, paaf, paaf, paaf.

Koeplèt 2:
Zo trèkke ze aan òs veurbiej, de commandant sjreef: “Kop Opzie”.
De braetjesdraeger löp veuroet, ’t is nog mèr eine kleine poet.
’t Sjweit dat löp lang rögge aaf,
en jeeder gewaer zaet wei’er paaf, paaf, paaf, paaf.