Veer höbbe eine Prins

V

Teks & Meziek: John Wauben & Guus Steinen
Jaortal: 1983
Zangk: div.


Refrein:
Veer höbbe ‘ne Prins, veer weite zeker dast’m kèns.
’t Is de sjoonste, dae bie òs in Zitterd woont, ‘ne tweede wie hae löp bie òs neit rondj.
Mit hööm ès prins bie òs, haet ooze karnaval eesj goud begoosj.
Veer weite zeker dat ‘r zègge zal : ” Veer viere dit jaor ‘ne sjoone karnaval ! “

Koeplèt 1:
Waat höbbe veer gesjpins wae zal ’t waere :
” Wurt ’t Haarie ? Wurt ’t Hoebaer ? Wurt ’t Jos ? “
De Wieze Raod dae höbbe veer laote gewaere.
Mer noe sjmiet v’r alle remme los.
Zeet geer ’t mit òs éns : ” Veer höbbe ‘ne klasse Prins !!! “

Koeplèt 2:
De prins dae sjmit royaal mit appelesiene,
hae sjmit nao alle kénjer die d’r sjtaon.
In d’n optoch zal ’t zunke ekstra sjiene,
este de prinsewage hiej veurbiej zus gaon.
Zeet geer ’t mit òs éns : ” Veer höbbe ‘ne klasse Prins !!! “


Discografie:
LP: Zitterd, Riek aan Meziek (1985); zangk: De Zjweit Vuit
CD: De fraaje mit de Medaaje (2000); zangk: De Zjweit Vuit
CD: Dalik (2006); zangk: Fieny Moerskofski-Cals