Rozalie

R

Teks & Meziek: Jeun Schelberg
Jaortal: 1982
Zangk: Peter Eykenboom


Refrein (2x):
Rozalie, Rozalie, sjteit in de bekkerie.
Rozalie, doe zous ‘m zoo éns wille pakke.
Rozalie, Rozalie, sjteit in de bekkerie.
Rozalie mót dikke nonnevotte bakke.

Koeplèt 1:
Rozalie is van de bekker, van de bekker oppen houk.
Rozalie is aeve lekker, aeve lekker es de kouk.
Rozalie is es ei vlaeke, es ei vlaeke oppe voes.
Rozalie, om in te biete, es ein sjmakelikke soes.
Jederein hie, sjteit in de rie, bie Rozalie.

Koeplèt 2:
Rozalie bak sjoemgebèkskes, pisteleekes neit te duur.
Rozalie haet zoute sjtèkskes en ouch fiene kònfituur.
Rozalie bak krèntebreudjes en ouch zuite és ’t wilt.
Mer dat deit ’t ouch allein mer, es ’t heel vööl van dich hiljt.
Jederein hie, sjteit in de rie, bie Rozalie.


Discografie:
LP:
Zittesje leidjes raege (1982), zangk: Peter Eykenboom
CD:
En toch, en toch (1997); zangk: Peter Eykenboom