Oppe laeren tram

O

Vastelaovessezoen 1997, Nómmer 2
Teks & Meziek: Thei Wessels
Jaortal: 1997
Zangk: Frans Thissen
CD: En toch, en toch (1997)


Koeplèt 1:
D’n tied van sjpas is hie, ich höb ein tiedje vrie.
Noe mòt ich nao de sjtad, mer ich weit gaar neit wie.
Ich kèn neit mit de fits, dae höbbe ze gesjtrits.
Dan blif d’r neit väöl euver, wieste wits …

Refrein:
Mien zaole die versjliete ram,
es ich gaon jatse oppe laeren tram.
Ich duuj mich door de sjtraote haer,
mit Vastelaovend trek ich flink van laer.
Mien zaole die versjliete ram,
es ich gaon jatse oppe laeren tram.
Noe kòm, dan bèste daalik dao.
Wae noe blif ligke, kump te vout mer nao !

Koeplèt 2:
Ich gaon neit mit de bös, went ich bèn òngerös,
dat ich nao al dat sjòkkelrieje niks mee lös.
Ich gaon neit mit ’t sjpaor, zo loup ich gein gevaor,
dat ich menuute laater bèn dit jaor …

Koeplèt 3:
’t Uiteke van pap, höb ich mich neit gesjnap.
Gaon ich te rap, dan waer ich door de plis betrap.
Noe sjprèng ich erm in erm, zo taffel ich ich mich werm.
De sjoester lach zich eine blènjen derm.