Oppe fits (Op ’t fitske)

O

Teks & Meziek: Jeun Schelberg
Jaortal: 1991
Zangk: div.


Refrein:
Op ’t fitske, jao oppe fits, béste dao, veur dat ste ’t wits.
Op ’t fitske, jao oppe fits, béste dao, veur dat ste ’t wits.
Este goud höbs doorgetrap, nao eesj te zeen opgesjtap,
op ’t fitske, jao oppe fits, béste dao, veur dat ste ’t wits.

Koeplèt 1:
Ooze gouwe Frits, hauw ‘nne nuuje fits.
Opèns eine houp gekuum, hae noum de boch te ruum.
Doe zout ‘r op zien vot, de kneie ram kepot.
De sjouwesj oet de kòmp, en de fits harstikke kròmp.

Koeplèt 2:
Ooze gouwe Frits, koch weier ‘nne nuuje fits.
Opèns enne houp gekraak, Marie hauw ‘m geraak.
Hae zout weier op zien vot, gelökkig niks kepot.
Hae haet auch niks berouwd, want hae is mit Mie getrouwd.


Discografie:
CD:
111 jaor De Marotte Zitterd (1993); zangk: Anja Bovendeaard
CD:
Jo de La (2011); zangk: Ron Hunnekens en de vlemkes van ’t Mozaïek