Foele Poele!

F

Teks en Meziek: Thei Wessels
Jaortal: 2012
Zangk: Paul-Jean Jessen
CD: Waat ein Plaat, deil 5


Intro:
Jeu de boele…
Pötje sjoele…
Haet noe geine zin…
Nae dao kump noe niks van in…

Koeplèt 1:
Veer gaon liene op ’t fiene ritme van de sjlaeg
Went die bolle buukskesrolle zitte in de waeg
Die verdwiene op termiene van drie daag gevaeg
Gank niet zitte voel te pitte. Dans dich lekker laeg:

Refrein:
Foele Poele! Foele Poele!
Op os rood gael guine sintelbaan
Noe kom op! D’r taege aan:
Oele Boele ! Foele Poele !
Val aaf val aaf !
En löpste jeder dansbal aaf
Dan beste gounsdig van dae kal aaf
Vastelaovend Alaaf !

Koeplèt 2:
Hermenieje, dansmerieje raoze door de zaal
Rempetempe, sjpiere lempe op dat helsj kabaal
In gein tieje zeen os dieje sjlank en super sjmaal
En os kuute om te sjtuute en de zaole kaal…

Brök:
Veer gaon neit Jeu de boele of Damme op de bank
Niet punnike of sjoele mer vlamme drie daag lank: