Es ich vrie

E

Teks & Meziek: Jeun Schelberg
Jaortal: 1973
Zangk: div.


Refrein:
Es ich vrie, mit Marie,
höb ich neemes gaer debie, höb ich neemes gaer debie.
Es ich vrie, mit Marie,
höb ich neemes gaer debie, es Marie.

Koeplèt 1:
Ich vrie mit Mie al jaore, in haver en in kaore, ich kèn ’t neit laote.
Allein in achenzestig, doe waar ’t effe lestig, gòng me aerpel paote.
Mer es ich dao dan zo lekker lik, höb ich neit gaer es me nao òs kik.

Koeplèt 2:
Veer louge èns te zònne en doe is ’t begònne, ich höb ’t geweite.
De zòn, die sjtòng te bakke, ich hauw ’t drek te pakke, louch finaal te zjweite.
Mer es ich dao dan zo lekker lik, höb ich neit gaer es me nao òs kik.

Koeplèt 3:
En zo blif dat mer doere, menuute lank, dèks oere, veer zeen neit te sjtoppe.
Veer vrieje es de bèste en zeen ummer de lèste, neemes kan òs kloppe.
Mer es ich dao dan zo lekker lik, höb ich neit gaer es me nao òs kik.


Discografie:
LP: Zitterd Alaaf (1988); zangk: Frans Thissen
CD:
De fraaje mit de Medaaje (2000); zangk: Frans Thissen
CD:
Grenzeloos Grandijoos (2003); zangk: Marotte CD Koor (Latino versie, arr. Gian Prince)