En toch en toch…

E

Vastelaovessjlaager 1997
Teks & Meziek: Jeun Schelberg
Jaortal: 1997
Zangk: Math Niël
CD: En toch, en toch (1997)


Koeplèt 1:
’t Laeve is noe einmaol zoo, zo wie ’t laeve is.
Verstappen is weier oetgesjtap, hae haet de boch gemis.
’t ’s Moandigs sjteiste nog es baas en daensdigs oppe sjtraot.
Doe löps al jaore in de rie, dan vilste oet de maot.

Refrein:
En toch en toch … veer zeen d’r nog.
En toch en toch … veer laeve nog.
Veer hauwte paol en veer zeen gaar neit klein te kriege.
Veer zeen gein Pruuse en dròm houf veer neit te ziege.
En toch en toch … veer zeen d’r nog.
En toch en toch … veer laeve nog !

Koeplèt 2:
’t Geit al jaore goud mit dich, op èns dan geit ’t mis.
Dan wurste aan de kantj gezat, òmdat dat baeter is…
Doe vings dat op en lachs dao mit, doe raaps dich weier bei-ein.
D’n optimis, dae wint ’t toch, dat hiltj dich oppe bein.

Koeplèt 3:
’t Eesj beginste heel erg gruin, dan wurd ’t de S.P.
Daonao dan bèste C.D.A., en later V.V.D.
Zoo geit ’t langsaam wiejer mer doe heurs d’r toch nog bie.
Tensjlotte bèste blie en bie de auwere pertie.