d’r is nog leich op ’t ènj van de tunnel

D

Oet de Zittesje Revuu ‘Zitterd Broesj’ (1998)
Teks: Sjef Schurgers & Math Niël, Meziek: A.L. Webber
Jaortal: 1998
Zangk: Cyrille Niël
CD: Zitterd Broesj (1999)


Solis:
Zeg Fritske, heur waat ich dich gaon vertèlle,
en sjei èns oet mit dae angs veur d’n tunnel.
Veer zeen toch alleney, zo heel kort bie-ein,
dus hauwt dich vas, want dan geit ’t van allein.

Refrein:
Want d’r is leich op ’t ènj van de tunnel,
want d’r is leich op ’t ènj van de tunnel,
al is ’t midde drin zoo duuster wie nach.
Want d’r is leich op ’t ènj van de tunnel,
want d’r is leich op ’t ènj van de tunnel,
al is ’t midde drin zoo duuster wie nach,
want op ’t lèts wurd dat leich ós trök gebrach.
Dat verlange dat kump van bènne oet,
en eine dae dat gaar neit haet, kènt gein roe.
Want inderdaad, pak uch noe bie-ein,
dan geit ’t saame gans van allein.
Höbs ’t door Fritske, dan bewaeg dich,
want dan kómme veer op gang.

Koor:
Lekker op gang, lekker op gang.

Solis:
En dat deit ós toch zo goud.
Jao, jao, jao, en dan kómme veer hie gauwer droet.

Koor:
Hae zuut ’t leich op ’t ènj van de tunnel.
Hae zuut ’t leich op ’t ènj van de tunnel.

Solis:
Gelokkig zèg, hae haet ’t al door.
Hae zuut ’t leich op ’t ènj van de tunnel.
Hae zuut ’t leich op ’t ènj van de tunnel.
En bèste einmaol drin, dan zuuste ’t goud,
want ech dat leich sjprink dich midde in ’t oug.

Solis:
Vergaet aevel neit, want dat is toch ei feit.
Maak uch sjterk óngerein, dan pas zeet g’r ein.

Koor:
Jao veer vuile al die wermte.

Solis:
Dan hauwt dat goud bie-ein.

Koor:
Dat zulle veer doon.

Solis:
Veer beginne noe.
Hauwt de tuikes flink gesjpanne dan bereike veer ’t einde.

Koor:
Veer zeen ’t leich op ’t ènj van de tunnel.
Veer zeen ’t leich op ’t ènj van de tunnel.

Solis:
Graaf noe ein laok en hauwt ’t ouch vol.
Veer zeen ’t leich op ’t ènj van de tunnel,
veer zeen ’t leich op ’t ènj van de tunnel,
veer saame zeen noe sjterk, veer komme d’r waal.
Aan ’t ènj van de tunnel zuuste leich.
Veer zeen ’t leich op ’t ènj van de tunnel,
veer zeen ’t leich op ’t ènj van de tunnel,
en ouch Linda sjleit al flink mit zien sjtart,
zie zuut ’t leich aan ’t ènj van de tunnel.

Alle:
Veer zeen ’t leich op ’t ènj van de tunnel,
veer zeen ’t felle leich, veer waere noch blèndj.
Want ei leich sjient ós in de ouge, gans vööl leich ….. !