DANSMARIE


Vastelaovessjlaager 2004

Teks & Meziek: John Smeets & Gian Prince

Zangk: Cyrille Niël


Refrein:

Dansmarie, dansmarie, jao veer höbbe nog ein hiej,

Ze is allein get aan de forsje kantj.

Dansmarie, dansmarie, jóng die haet ein batterie,

Ze is al dèkser door de buhn gelandj.

Es marieke sjteit te danse en te wènke,

Och waat ein sjènke, och waat ein sjènke..

Zo'n marieke höb veer nog nootsj gehad,

Doe bes veur mich de allerleifste sjat.


Kapel begint te sjpele, dao kump ós dansmarie,

Honderdtwintig kilo, waat ein gekke priej.

Es die begint te danse, jao, dan witse 't waal,

Vleige hiej de patsje, en klap de ganse zaal.

Dan haet Marie 't richtig nao de zin,

Sjprunk op en aaf nao de koelisse in...


Waat 'n prechtig mechelke, dao zuus te mich get sjtaon.

't Jeske get te eng, en 't rökske och laot gaon.

Oppe patsj get vaere, dat is waat häör zo seiert,

Begint de sjat te danse, wurt de buhn versjangeleierd.

Dan zet 't zich biej de prins op sjoot,

Löp de ganse vastelaovend oet ’t lood

 


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

D'r is leich op 't ènj van de tunnel

Dae nog Zittesj bloud haet

Dae sjone vastelaovessjpas

Dalik

Dan is get los

Dan waar 't puime ?

Dan wurt 't Vasteloavend

Dansmarie

Dao höbste häöm dao

Dao woo 't wuivend kaore sjteit

Dat deis'te mèr eine keer

Dat is klasse ...

Dat is ós Zitterd

Dat kènt allein in Zitterd

Dat kent gebeure

De Letste

Dit sjleit alles!

D'n drakuul

D’n heering  

D’n toesj

Doe bes geweldig

Doe bès mie maedje

Doe bès 't sjoonste

Doe höbs de kop los

Doe höbs ‘t

Doe mos toch get

Doe Zittesj Mechelke

Door de Baandert

Door de sjtraote

Door 't dölle haer

Dree mer door

De druim van Joozef Puime

Duuje

  © 2003-2016 WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL, alle rechte veurbehauwte, niks oet dees website maag waere gepubliceierd zonger toesjtomming

Webdesign: RBZitterd 2015

Mail: info@vastelaovendzitterd.nl?subject=Vastelaovend in Zitterd