FEMIEJE MAAGER


Teks: Nou Pfennings , Meziek: Giel Laumen


Refrein:

Femieje Maager zink ziene sjlaager, sjpeelt uch ei welske hie oppe sjtraot.

Van de sente van oos kliënte is vaader dèks zaat en mooder zoo kaod.

Oos refreintjes kènne de kleintjes sjooje en jatse òs euveral nao.

Danse-sjprènge es veer gaon zènge, Monika-Hennes is weier èns dao.


Hie sjteit Hennes Maager, ich zèng miene sjlaager, en Michelke zörg veur de bik.

Kom veer sjtrak in de waage, haet Mem gaar gei klaage, dan zink weier de ganse petik:


De lommelehanjel bie òs in de wanjel, veer koupe auwt iezer en knöök.

Och zuik toch get prölle, ketoene of wölle, ès de poet veur ei meuleke böök.

 


 


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Femieje Maager

Fees

Fifi

Fitseplaetje

Flupke

Foddele Polka

Foele Poele  

De fraaje mit de Medaaje  © 2003-2016 WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL, alle rechte veurbehauwte, niks oet dees website maag waere gepubliceierd zonger toesjtomming

Webdesign: RBZitterd 2015

Mail: info@vastelaovendzitterd.nl?subject=Vastelaovend in Zitterd