DOE ZITTESJ MECHELKE


Vastelaovessezoen 2005, nömmer 2

Teks & Meziek: Theo Weijman & Math Rademacher

Zangk: Ron Hunnekens


Refrein:

Doe Zittesj Mechelke, zoo ein wie dich

Da's woo ich nao verlang, mich zoo op sjpich

Mien hart dat geit te keer, sjleit gans op tilt

Jao kèndj doe höbs ech al, waat mich bevilt

Och Zittesj Mechelke, blief mich noe troew

In 't Engelsj zaet me dan: "I do love you"

Op 't Zittesj sjprik me van: "Doe lèkker Sjtök"

Ich hauwt zoo vööl van dich, waar mien gelök


Op 't Zittesje Auw Wieverbal, dao leerde ich dich kènne

Metein wie ich dich zoug kreeg ich 't werm, zoo werm van bènne

Dien Uigskes sjtraolde van plezei'r, dien Mundje bleef mèr gaon

Ich waor op sjlaag verleif en waat noe mit mich gedaon

Mich drejde gans de Welt, wou dat ich dich hauw vertèld


'T Tröötekonkoer waar sjus gedaon, waat hauw ich ein gelök

Ich vònj dich in Schtad Zitterd op de banke weier trok

Doe waars nog ellef maol sjoonder, waors mien Prinses Carnaval

Ich mot en zal dich kriege, waat ouch gebeure zal

Mich drejde gans de Welt, wou dat ich dich hauw vertèld
 


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

D'r is leich op 't ènj van de tunnel

Dae nog Zittesj bloud haet

Dae sjone vastelaovessjpas

Dalik

Dan is get los

Dan waar 't puime ?

Dan wurt 't Vasteloavend

Dansmarie

Dao höbste häöm dao

Dao woo 't wuivend kaore sjteit

Dat deis'te mèr eine keer

Dat is klasse ...

Dat is ós Zitterd

Dat kènt allein in Zitterd

Dat kent gebeure

De Letste

Dit sjleit alles!

D'n drakuul

D’n heering  

D’n toesj

Doe bes geweldig

Doe bès mie maedje

Doe bès 't sjoonste

Doe höbs de kop los

Doe höbs ‘t

Doe mos toch get

Doe Zittesj Mechelke

Door de Baandert

Door de sjtraote

Door 't dölle haer

Dree mer door

De druim van Joozef Puime

Duuje

  © 2003-2016 WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL, alle rechte veurbehauwte, niks oet dees website maag waere gepubliceierd zonger toesjtomming

Webdesign: RBZitterd 2015

Mail: info@vastelaovendzitterd.nl?subject=Vastelaovend in Zitterd