D'r is leich op 't ènj van de tunnel

Dae nog Zittesj bloud haet

Dae sjone vastelaovessjpas

Dalik

Dan is get los

Dan waar 't puime ?

Dan wurt 't Vasteloavend

Dansmarie

Dao höbste häöm dao

Dao woo 't wuivend kaore sjteit

Dat deis'te mèr eine keer

Dat is klasse ...

Dat is ós Zitterd

Dat kènt allein in Zitterd

Dat kent gebeure

De Letste

Dit sjleit alles!

D'n drakuul

D’n heering  

D’n toesj

Doe bes geweldig

Doe bès mie maedje

Doe bès 't sjoonste

Doe höbs de kop los

Doe höbs ‘t

Doe mos toch get

Doe Zittesj Mechelke

Door de Baandert

Door de sjtraote

Door 't dölle haer

Dree mer door

De druim van Joozef Puime

Duuje

DE LÈTSTE


Vastelaovessezoen 2015-2016, Nr.3

Teks en Meziek: Petro Willems en Ed Geilen

Zangk: Gein Haor Baeter


Vastelaovend in Zitterd ‘t sjoonste waat is

’t fees dat mien hart vlotter sjlaon deit

Mót euveral bie zeen zodat ich niks mis

Bèn bang dat mich get langs de naas geit

D’róm hawt ich dan paol bèn kepot wie ein paerd

En waer dan es lètste d’r oet gekaerd.


Refrein:

Want ich bèn ummer de lètste, sjloet ummer de tent.

Wil altied d’r bie zeen, en mis gein moment.

Vastelaovend in Zitterd, ich kèn toch neit zónger dich

Dus blief nog get plekke, de lètste bèn ich.


D’n optoch op zóndig, ’t tröötekónkoer,

Op daensdig de appelesiene

En gounsdig dan sjmaak ós de hering in’t zoer,

De vastetied zal dan versjiene.

Bèn euveral bie, bèn de lètste dae sjteit

De man dae es lètste heivesj geit


Brök:

Maar drènk nooit de lètste, dat zag miene pap,

Dan is ’t te laat en zit ‘se in de’n hemel aan de’n tap


Refrein: (allein Lètste keer)

Lay lay……………………………

Lay lay………………………………

Vastelaovend in Zitterd, ich kèn toch neit zónger dich

Dus blief nog get plekke, de lètste bèn ich.

Vastelaovend in Zitterd, ich kèn ech neit zónger dich

Dus blief nog get plekke ich wil neit vertrèkke wat kan t verèkke,

de lètste bèn ich.

De lètste bèn ich. De lètste dat bèn ich!


 


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

  © 2003-2016 WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL, alle rechte veurbehauwte, niks oet dees website maag waere gepubliceierd zonger toesjtomming

Webdesign: RBZitterd 2015

Mail: info@vastelaovendzitterd.nl?subject=Vastelaovend in Zitterd